Algemene voorwaarden

Voorwoord

De Algemene Voorwaarden van Royal Ascot BV, Royal Diamond BV, Royal Jokers BV, Colloseum BV en Lerus Centers Hasselt BV (hierna ‘PepperMill Casino’) treedt in werking van zodra u de Algemene Voorwaarden accepteert tijdens de registratie. In eerste instantie wijst PepperMill Casino alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en Diensten van en met PepperMill Casino. Deze Algemene Voorwaarden zijn bovendien van toepassing op de acquisitie van prijzen en de verkrijgen van winsten.

Door u te registreren bij onze parken en deel te nemen aan de aangeboden kansspelen verbindt u zich ertoe deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te respecteren.

1. Bedrijfsgegevens

Bij het verkrijgen van licentie B heeft PepperMill Casino, de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing op de Peppermillcasino.be Website vastgesteld. PepperMill Casino (Royal Ascot BV) is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0460.929.746, met statutaire zetel aan de Europalaan 75, 3600 Genk. Royal Ascot BV exploiteert kansspelen onder het merk PepperMill Casino via de Website Peppermillcasino.be (hierna de Website). Royal Ascot BV is houder van vergunning B3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van offline kansspelen in een klasse II inrichting en een bijkomende vergunning B+3864 naar Belgisch recht voor de exploitatie van kansspelen via hulpmiddelen van de informatiemaatschappij.

De volgende documenten en regels vormen een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden voor alle effecten en doeleinden, en door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bevestigt u (hierna de Speler) dat u ook het Privacy- en Cookiebeleid begrijpt, accepteert en ermee instemt.

2. Doel van de Website

Het doel van de website is om de Speler informatie aan te bieden over de speelzalen van PepperMill Casino die opereren onder het toezicht van de Belgische Kansspelcommissie.

3. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden van PepperMill Casino zijn van toepassing op alle Diensten die PepperMill Casino aanbiedt op de Website.

4. Prioriteit van door PepperMill Casino geregistreerde resultaten

Gegevens en records die direct of indirect door PepperMill Casino zijn verkregen en/of bijgehouden, worden uitsluitend beschouwd als enig bewijs van het bestaan en de inhoud van de rechten en plichten van PepperMill Casino en de Speler, ongeacht het medium.

5. Intellectuele eigendom

5.1 PepperMill Casino is de eigenaar of geautoriseerde gebruiker of licentiehouder van de Website en van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud, waarbij het genoemde recht alle auteursrechten, patenten, geregistreerde lay-outs, handelsmerken, dienstmerken, broncodes, sjablonen omvat , afbeeldingen, specificaties, logo’s, productontwerpen of andere rechten die in België of elders zijn geregistreerd in verband met de inhoud, databases, formaten, interfaces, programma’s, levering van diensten aan andere Spelers, software of andere bovengenoemde toepassingen, en wijzigingen, verbeteringen, ontwikkelingen en wijzigingen daarin. De Website kent de Speler geen directe of indirecte rechten toe met betrekking tot de intellectuele eigendom of vertrouwelijke informatie die op de servers van de Website wordt bewaard.

5.2 Aan PepperMill Casino worden alle exclusieve, royalty-vrije, intellectuele eigendomsrechten verleend van materiaal (zoals foto’s, vragen, commentaar, tekstberichten en dergelijke) dat op de Website wordt ingezonden en dat geen persoonlijke gegevens van Spelers van PepperMill Casino bevat. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding of beloning van welke aard dan ook.

6. Aansprakelijkheid en beperking

6.1 PepperMill Casino levert haar service op een zodanige manier dat een goede kwaliteit wordt gegarandeerd, maar garandeert niet de perfectie ervan (bijvoorbeeld dat de software of de Website geschikt is voor het beoogde doel; dat er geen fouten in de software of de Website zitten en dat de Website zonde onderbreking beschikbaar is; vertraging of andere technische of politieke storingen die van invloed zijn op het spel). Bij problemen of fouten neemt PepperMill Casino echter redelijke inspanningen om deze te corrigeren.

6.2 PepperMill Casino sluit, voor zover wettelijk toegestaan in het land van vestiging, haar aansprakelijkheid uit voor enig verlies (inclusief directe of indirecte winstderving, economisch verlies, bedrijfsonderbreking, verlies van informatie) en enige directe, indirecte, gevolg- of speciale verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, beëindiging van contracten, verlies van goodwill of reputatie in verband met het gebruik van PepperMill Casino-service of het ontbreken van de beschikbaarheid daarvan, zelfs als PepperMill Casino op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke verliezen. In ieder geval is de maximale aansprakelijkheid van PepperMill Casino jegens de Speler beperkt tot het gemiddelde rekeningsaldo van de rekening van de Speler over de laatste zes maanden.

6.3 PepperMill Casino is niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt aan de Speler door overmacht, stroomuitval, arbeidsconflict, enige handeling of fout of nalatigheid van de overheid of autoriteiten, storing in telecommunicatiediensten (inclusief internet) of netwerken, of enige andere vertraging of storing veroorzaakt door een derde partij. PepperMill Casino is niet verantwoordelijk voor storingen in apparatuur of software buiten de directe controle van de speelzalen van PepperMill Casino, die het gebruik van de diensten kunnen belemmeren, het wedden kunnen verstoren of de doorverwijzing van de Speler naar PepperMill Casino kunnen belemmeren.

6.4 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor een of meer games of Diensten die op de Website worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of op te schorten zonder dat PepperMill Casino zich hiervoor moet rechtvaardigen. PepperMill Casino kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld, en de Spelers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van om het even welke aard.

6.5 PepperMill Casino kan links naar websites van derden aanbieden (zogenaamde hyperlinks) of deelnamen aan commerciële activiteiten aangeboden op websites van derden. PepperMill Casino is echter niet in staat om de inhoud van deze websites van derden te controleren, hierdoor is de toegang tot deze websites alleen de verantwoordelijkheid van de Speler. PepperMill Casino is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of wettelijkheid van websites van derden. De Bezoeker erkent dat PepperMill Casino niet aansprakelijk is voor eventuele verliezen of mogelijke schade door de toegang tot of navigatie op deze websites van derden. De speler is zelfs verantwoordelijk om zich te informeren over de voorwaarden aangeboden op de website van derden. PepperMill Casino verbindt zicht daarentegen websites van derden te verwijderen met alle mogelijke middelen indien hij op de hoogte wordt gesteld over het onwettige karakter ervan, klachten hieromtrent kunnen verstuurd worden naar het volgende e-mailadres support@peppermillcasino.be

6.6 In het geval van schending van de Algemene Voorwaarden door de Speler, zal de Speler de PepperMill Casino vrijwaren van alle aanspraken van derden en alle verliezen, kosten of schade dragen die daaruit voortvloeien.

7. Gegevensbescherming

7.1 De Speler stemt in, indien niet verboden door de wet, met het gebruik en de computerondersteunde verwerking van gegevens die in het registratieproces worden verstrekt. Bij de verwerking van deze gegevens handelt PepperMill Casino in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens worden geheel of gedeeltelijk automatisch verwerkt. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Speler, tenzij de doorgifte wettelijk is toegestaan of vereist. De Speler is er zich verder van bewust dat de verstrekte gegevens ook na het afsluiten van de rekening bewaard en gebruikt kunnen worden, zolang ze voor bewaringsdoeleinden nodig zijn en in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften worden behandeld.

7.2 PepperMill Casino heeft het recht om verbindingsgegevens, in het bijzonder bron- en bestemmings-IP-gegevens en alle andere logbestanden, op te slaan en te verwerken voor de uitvoering van de websitediensten en/of legitieme belangen (bv. bescherming van de eigen server en de servers van derden). PepperMill Casino heeft verder het recht om niet-persoonlijke gegevens te verwerken voor statistische doeleinden. PepperMill Casino zal gegevens alleen opslaan en verwerken voor zover dit nodig is voor de werking van de Website, voor regelgevende doeleinden en voor legitieme belangen.

7.3 De Speler stemt in met het gebruik van cookies op zijn/haar apparaat. PepperMill Casino zal gebruik maken van ‘cookies’ (kleine bestanden die door de browser op de harde schijf worden opgeslagen wanneer de Website wordt bezocht) om de Website te kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van de Speler, en om de herkenning van een Speler bij zijn volgende bezoek aan de Website mogelijk te maken. In de regel bevatten de cookies geen persoonsgegevens.

7.4 PepperMill Casino doet alle redelijke inspanningen om de persoonsgegevens die op zijn server zijn opgeslagen te beschermen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een derde partij deze gegevens op onwettige wijze in beslag neemt en verwerkt. PepperMill Casino is in geen geval aansprakelijk voor schade, met inbegrip van schade geleden door de Speler of door een derde.

7.5 PepperMill Casino is verplicht om informatie, die betrekking heeft op frauduleus gedrag, zoals maar niet beperkt tot criminele transacties en/of handelingen, door te geven aan de bevoegde autoriteiten. Indien PepperMill Casino ook maar het geringste vermoeden heeft dat er criminele transacties of handelingen zijn verricht, zal hij deze informatie doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, zoals de politie of andere organisaties, die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van frauduleuze transacties en/of gedragingen. Met het accepteren van deze richtlijnen voor gegevensbescherming geeft de Speler zijn/haar toestemming voor het verifiëren van spelersgegevens en andere transactie-informatie door databases van derde partijen.

7.6 PepperMill Casino zal op de Website het toepasselijke Privacybeleid en het Cookiesbeleid tonen en de Gebruiker vragen om vrijwillig zijn/haar toestemming te geven voor optionele gegevensverwerkingsactiviteiten (bijv. nieuwsbrieven, marketing profilering, enz.)

8. Scheidbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn als gevolg van een wet- of regelgeving of definitieve rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

9. Wijziging

9.1 PepperMill Casino behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ter voorkoming van fraude, ter verduidelijking van de Algemene Voorwaarden, het communiceren van de wijzigingen via de Website en het geven van een redelijke termijn aan de Speler voor beëindiging van het contract (in ieder geval niet minder dan twee weken) indien de Speler het niet eens is met de wijzigingen. Als de Speler het contract niet binnen de termijn opzegt, wordt aangenomen dat de Speler de wijzigingen heeft geaccepteerd.

9.2 Elk bezoek aan de Website door de Speler, nadat hij werd geïnformeerd over de wijzigingen aan de Diensten of aan de Algemene Voorwaarden, wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangebrachte wijzigingen.

10. Voorrang van de Nederlandse versie

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en anderstalige versie van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Algemene Voorwaarden en op de relatie tussen de Speler en PepperMill Casino is Belgisch recht van toepassing, Behalve indien anders bepaald in de wetgeving van het land waarin de Speler zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Voor elk geschil dat ontstaat tussen PepperMill Casino en de Speler over zaken die onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen de partijen proberen het geschil te beslechten door te goeder trouw te onderhandelen, binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum waarop het geschil werd gemeld.

Alleen de rechtbanken en Hoven van België zijn bevoegd om beslissingen te nemen voor alle geschillen die onopgelost blijven na uitputting van de minnelijke middelen.